De algemene voorwaarden crowdfunding Hago Limburgs Mooiste ZUID 2021:

Klik hier voor download copy

•Op basis van de huidige stand van zaken t.a.v. de corona-maatregelen zijn evenementen niet toegestaan. De kans bestaat dat Hago Limburgs Mooiste Zuid in juli 2021 als gevolg van (corona)overheidsmaatregelen ook geen doorgang kan vinden of in (zeer) beperkte/ gewijzigde vorm plaats kan vinden.
•Stichting Grand Ballon (SGB) is ondanks deze grote onzekerheid bezig met de organisatie van Hago Limburgs Mooiste ZUID (HLM ZUID) 2021 voor het geval het evenement toch – in gewijzigde of beperkte vorm – doorgang kan vinden. Uiteraard gaan hier kosten en moeite mee gepaard voor SGB en is zeer waarschijnlijk dat hier geen/ geringe inkomsten tegenover staan voor SGB.
•De corona-maatregelen dwingen SGB t.b.v. van de organisatie HLM ZUID 2021 naast de reguliere inschrijving mede te kiezen voor het aanbieden van een mogelijkheid voor haar belanghebbenden teneinde de kosten enigszins te kunnen dekken in de vorm van crowdfunding eventueel met voorrang op deelname en eventueel een kortingsregeling.
•De deelnemer uitdrukkelijk kiest zonder enige tegenprestatie aan de zijde van SGB voor een eenmalige crowdfunding HLM ZUID juli 2021 tegen betaling van een bedrag naar keuze op basis waarvan crowdfunder zonder enige tegenprestatie aan de zijde van SGB een bijdrage levert aan de organisatie van HLM ZUID ook in geval het evenement HLM ZUID in juli 2021 geen of in beperkte of gewijzigde vorm doorgang vindt en zonder recht op teruggave van de crowdfundingbijdrage.
•In geval het evenement wel – in beperkte of gewijzigde vorm – doorgang vindt, zal onverplicht door SGB onder nader te stellen voorwaarden de mogelijkheid worden overwogen tot het verlenen van voorrang boven reguliere inschrijvingen aan de crowdfunder voor de aanschaf van een deelnamebewijs met een eventuele kortingsregeling voor zover de o.a. overheidsmaatregelen dit in deelnemersaantallen toelaten zonder enige gehoudenheid daartoe aan de zijde van SGB in ruimste zin.
•In geval HLM ZUID juli 2021 wel – in beperkte of gewijzigde vorm – doorgang vindt, ontvangt crowdfunder bericht hiervan met de uitnodiging om in te schrijven, waarbij voorrang wordt gegeven op basis van datum registratie crowdfunding en ontvangst bedrag donatie crowdfuding. Bij de uitnodiging treft u aan de voor u alsdan geldende kortingsregeling op de aanschaf van het deelnamebewijs.
•De volgorde van toewijzing van deelnamebewijzen is volledig aan SGB en o.a. afhankelijk van het aantal beschikbare deelnemersplaatsen voor zover o.a. de overheidsmaatregelen dit toelaten, waarbij uitgangspunt is dat doorgeschoven deelnemers van editie 2020 voorgaan op crowdfunders en, indien daartoe door de Organisatie wordt besloten, dat crowdfunders voorgaan op reguliere inschrijvingen. Voorts zal bij toewijzing van deelnamebewijzen de datum van inschrijving doorgeschoven deelnemers editie 2020 en ontvangst inschrijfgeld, datum registratie crowdfunding en ontvangst bedrag donatie crowdfuding, als uitgangspunt dienen.
•De inschrijving voor de reguliere beschikbare plaatsen voor de 2021 editie wordt vanaf maart 2021 opengesteld voor zover de overheidsmaatregelen dit in o.a. deelnemersaantallen toelaten.
•Deelnemer is uitdrukkelijk akkoord met onderhavige inschrijvingsvoorwaarden met reglement (zie hieronder) en is bewust van het feit dat het evenement HLM ZUID 2021 niet of in beperkte/ gewijzigde vorm kan doorgaan.
•Er bestaat in geen enkel geval recht op enige terugbetaling van de crowdfundingbijdrage of enige andere (betalings)verplichting aan de zijde van SGB in ruimste zin.